วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

           วัดนิคมพัฒนาราม  ตั้งอยู่บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา นส.๓ก. เลขที่ ๕๑ อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดทุ่งนา ทิศตะวันออก จดคลองส่งน้ำ ทิศตะวันตก จดเขตหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๓๔
          วัดนิคมพัฒนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่า การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระสุข พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๓ รูปที่ ๒ พระบุญจันทร์ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕ รูปที่ ๓ พระอินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา


ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๓๘๙ - ๓๙๐